كارگروه مديريت پسماند در استان ها فعال شد

سه شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 17:45

مدير كل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست گفت: كارگروه استاني پسماند براي تصويب برنامه هاي اجرايي استاني همگام با طرح هاي كلان ملي در قالب طرح جامع و تفصيلي مديريت پسماند استان فعال شده است.

 به گزارش پسماند ایران از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، حسن پسنديده در تشريح راهبردهاي اين سازمان در مديريت پسماندهاي صنعتي افزود: بر اين اساس كارگروه ملي پسماند براي تصويب برنامه هاي كلان ملي در قالب طرح جامع مديريت پسماند كشور فعال شده است.

وي اظهار كرد: واحدهايي كه از روش هاي نوين بازيافت پسماندها استفاده مي كنند به صندوق توسعه ملي براي حمايت مالي معرفي مي شوند.

وي با بيان اينكه واحدهاي استفاده كننده از روش هاي نوين بازيافت پسماندها براي حمايت مالي به صندوق توسعه ملي معرفي مي شوند، گفت: از بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در ايجاد تاسيسات مديريت پسماند صنعتي حمايت مي شود.

مدير كل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد كرد: ادارات كل استاني بر عملكرد مديريت پسماند هاي صنعتي نظات كامل دارند.

پسنديده تصريح كرد: همچنين از بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در ايجاد تاسيسات و تجهيزات مديريت پسماند صنعتي حمايت مي شود.

وي از انجام مطالعات مكان يابي محل دفع پسماندهاي ويژه در 26 استان كشور خبر داد و افزود: بخش خصوصي براي فعال كردن مكان هاي شناسايي شده به منظور ارايه خدمات به توليد كنندگان پسماند به صورت متمركز هدايت مي شوند.

توليد انواع پسماندها از جمله خانگي ، صنعتي، كشاورزي و بيمارستاني يكي از معضلات زندگي شهر نشيني است كه جمع آوري آنها نيازمند برنامه ريزي هاي اصولي و علمي است.