الویت منافع جمعی نسبت به منافع فردی در سازمان های مردم نهاد

سه شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 10:54

ظرفیت فرهنگی نهفته در سازمان‌های مردم نهاد، اظهار کرد: این سازمان‌ها می‌توانند نگرش مردم را نسبت به کار جمعی تغییر دهند و آنها را برای فعالیت در مسیر منافع عمومی ترغیب کنند.


مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه اولویت منافع جمعی نسبت به منافع فردی در توسعه سازمان‌های مردم نهاد است، گفت: اجتناب، کاهش و بازمصرف سه سطح مهم و اولویت‌دار در هرم مدیریت پسماند هستند و سازمان های مردم نهاد می توانند به تحقق اهداف این سازمان کمک کنند.


رحیم محمدی در گفت و گو باپسماند ایران، ضمن مثبت ارزیابی کردن روند فعالیت‌های زیست محیطی در سازمان‌های مردم نهاد و ارج نهادن به دغدغه‌های آنها در این راستا، اظهار کرد: مهم‌ترین عامل اثربخشی و مقبولیت فعالیت‌ها در سازمان‌های مردم نهاد انگیزه‌ای است که از حس مسئولیت اجتماعی سرچشمه می‌گیرد و می‌تواند با تأثیرگذاری بر عمق نگرش مردم، موجب تغییر رفتار شود.

وی ادامه داد: در برهه زمانی کنونی سازمان‌های مردم نهاد نقشی تاریخی دارند و می‌توانند با رصد و تحلیل تغییرات اجتماعی و مشکلات و چالش‌های جامعه و استخراج اولویت‌ها، نقشی مهم در بهبود شرایط و کمک به مردم داشته باشند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان مهم‌ترین کارکرد سازمان‌های مردم نهاد را تحکیم مفهوم جمع‌گرایی به جای فردگرایی دانست و تصریح کرد: سازمان‌های مردم نهاد با اهمیت دادن به منافع جمعی در برابر منافع فردی، مسیر حرکت به سمت توسعه را هموار می‌کنند.

وی با اشاره به ظرفیت فرهنگی نهفته در سازمان‌های مردم نهاد، اظهار کرد: این سازمان‌ها می‌توانند نگرش مردم را نسبت به کار جمعی تغییر دهند و آنها را برای فعالیت در مسیر منافع عمومی ترغیب کنند.

محمدی با بیان اینکه فعالیت‌های سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بر افزایش نقش شهروندان و جلب مشارکت آنها متمرکز شده است، گفت: اجتناب، کاهش و بازمصرف سه سطح مهم و اولویت دار در هرم مدیریت پسماند هستند که هر سه بر نقش شهروند و رفتار او در مواجهه با پسماندها دلالت دارند و اگر در فرآیندهای فرهنگی و آموزشی بتوانیم این رفتار را به نحو مطلوب تغییر دهیم، شاهد کاهش هزینه و جلوگیری از اتلاف منابع در سطوح بعدی شامل بازیافت و دفن باشیم که در این مسیر سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در روند مدیریت پسماند کمک کنند.