بسته بندی هوشمندانه یک شهروند برای یک پسماند جزء ویژه

شنبه 03 دی 1401 ساعت 23:30
بسته بندی هوشمندانه یک شهروند برای یک پسماند جزء ویژه

پسماندهای  جزء ویژه خانگی را با دقت دور بیاندازیم

برترین‌ها: هنگام دور انداختن زباله‌ها مواظب پاکبانان عزیزمان هم باشیم. تصویری از کار جالب یک شهروند که به پاکبان محله خطر وسیله شکستنی را یادآوری می‌کند را مشاهده کنید.