گزارش تصویری اختصاصی پسماند ایران از طوفان سهمگین امروز در بوشهر

سه شنبه 27 دی 1401 ساعت 22:19
گزارش تصویری اختصاصی پسماند ایران از طوفان سهمگین امروز در بوشهر

عملیات بازگشایی راه ها و ایجاد کانال اضطراری دفع آب های سطحی توسط مدیریت اجرایی سازمان مدیریت پسماند و خدمات شهری شهرداری بوشهر صورت گرفت.