قرعه کشی و اهدا جوایز به همیاران بازیافت در جنب غرف بازیافت

شنبه 11 آبان 1398 ساعت 06:34
قرعه کشی و اهدا جوایز به همیاران بازیافت در جنب غرف بازیافت

تصویر ارسالی خانم ملکی _ قم