فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار سازمان مدیریت پسماند تبریز

یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 13:13

شهرداری تبریز در نظر دارد برای پروژه های مشروحه زیر از طریق فراخوان عمومی متقاضیان مشارکت را شناسایی نماید.

به منظور توسعه شیوه های تشویق سرمایه گذاری و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح های توسعه و عمران شهری مصوب جلسه فوق العاده مورخه 27/3/93 شورای محترم اسلامی شهر و بر اساس مصوبه بند سوم دهمین جلسه هیأت عالی سرمایه گذاری مورخ 08/02/1400 شهرداری تبریز در نظر دارد برای پروژه های مشروحه زیر از طریق فراخوان عمومی متقاضیان مشارکت را شناسایی نماید.
به گزارش خبر روز ، متقاضیان می توانند طرح پیشنهادی خود را به همراه آنالیز هزینه و درآمد ، توانمندی مالی، رزومه کاری و سهم الشرکه پیشنهادی برای شهرداری را به مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز واقع در تبریز-باغ صبای تبریز شماره تماس ۰۴۱۳۵۲۴۹۷۹۱ و نمابر ۳۵۲۳۴۰۰۶ تحویل و شماره دبیرخانه دریافت نمایند.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است . تاریخ آخرین مهلت ارسال مدارک ، پایان وقت اداری روز شنبه ۲۹/۳/۱۴۰۰ (ساعت ۳۰/۱۳) به پیشنهادات رسیده بعداز تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.شرکت در فراخوان هیچگونه حق و حقوقی به هر نحو برای شرکت کنندگان ایجاد نمی نماید.

حوزه سازمان مدیریت پسماندهای کلانشهر تبریز
۱-ساماندهی و بازیافت پسماندهای عمرانی
۲-ساماندهی و بازیافت پسماندهای الکترونیکی
۳-استحصال بیوگاز از زباله گاه قدیم تبریز
۴-جمع آوری و بازیافت لاستیک های فرسوده
۵-سامانه هوشمند جمع آوری زباله
۶-سامانه هوشمند تفکیک از مبدأ و مقصد
۷-مدیریت هوشمند دفع