وبینار ایمنی و بهداشت شغلی در حوزه مدیریت پسماند و خدمات شهری

یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 01:32

وبینار آموزشی با حضور مهندس امید جابری: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای برگزار می گردد

ایمنی و بهداشت شغلی در حوزه مدیریت پسماند و خدمات شهری

پسماند ایران : وبینار آموزشی با حضور مهندس امید جابری: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای،رئیس کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان فارس،مدیر گروه HSE مرکز علمی کاربردی ECCشیراز، مدیر HSE سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز، مدرس مورد تأیید مرکز تحقیقات و تعلیمات بهداشت کار وزارت کار، عضو کارگروه تدوین دستورالعمل های ایمنی و بهداشت شغلی حوزه مدیریت پسماند سازمان دهیاری و شهرداری های کشور
تاریخ و ساعت شروع:  1400.3.30   19:00
تاریخ و ساعت پایان:   1400.3.30  21:00
حضور رایگان