فراخوان کارگاه آموزشی بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

پنجشنبه 19 آبان 1401 ساعت 22:33
فراخوان کارگاه آموزشی بیستمین نمایشگاه بین المللی  محیط زیست

به گزارش پسماند ایران بیستمین نمایشگاه بین المللی محی زیست در نظر داردبا همکاری دانشگاه محیط زیست تهران، کارگاه های آموزشی به صورت حضوری و همزمان با پربایی این نمایشگاه، را مطابق با جدول زیر برگزار نماید.