وبینار الزامات، فرآیند و استانداردهای تولید و کاربرد RDF

دوشنبه 30 آبان 1401 ساعت 12:19
وبینار الزامات، فرآیند و استانداردهای تولید و کاربرد RDF

از سری وبینارهای هفتگی باشگاه صاحبنظران انرژی ایرانیان برگزار می گردد : وبینار الزامات، فرآیند و استانداردهای تولید و کاربرد RDF
مدرس دوره :

دکتر محمد فهیمی نیا  مشاور پسماند

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم و مشاور پسماند

زمان دوشنبه 7 آذر ماه 1401 

ساعت : 21 الی 22