سازمان های مردم نهاد

لزوم بهره‌گیری از ظرفیت سمن‌ها در مدیریت پسماند

یکی از اساسی‌ترین راه‌های کاهش معضلات زیست محیطی در سطح شهرستان، آموزش، فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم در حوزه محیط‌زیست است.

سمن‌ها و جریان‌سازی محیط‌زیستی

سمن‌ها و جریان‌سازی محیط‌زیستی

شبکه مردم نهاد یاری کودکان در کشور مجوز فعالیت ندارد

شبکه مردم نهاد یاری کودکان در کشور مجوز فعالیت ندارد