گپ و گفت زنده پیرامون درآمد زدایی از پسماندها

جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 19:58

در گفتگو زنده اینستاگرامی پسماند ایران ، دکتر ابوعلی گلزاری و مهندس مهدی نعمتی پیرامون درآمد زدایی از پسماندها باهم گفتگو مینمایند.

این گفتگو ساعت 22 در تاریخ نهم خرداد صورت می پذیرد.